Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

.../2009. (...) FVM rendelet

2009.10.09. 8:00:33 .../2009. (...) FVM rendelet

2009.10.09.az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrőlTájékoztatás és figyelem felhívás!

Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható!

A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre megküldve 2009. október 08-ándr. Mikó Zoltán--------------------------------------------------------------------------------

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:I.EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. §Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 42.941,60 Ft vehető igénybe. A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 ha. A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.II.EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁSHízottbika-tartás támogatása

2. §Az R. 25. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 56.000 Ft támogatás vehető igénybe.Tejtermelés támogatása3. §Az R. 26. §-a alapján a tejtermelő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 8,30 Ft támogatásra jogosult.Anyatehéntartás támogatása4. §Az R. 27-32. §-ai alapján anyatehenenként termeléshez kötötten legfeljebb 30.000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 18.000 Ft támogatás vehető igénybe.Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás5. §Az R. 33. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 18.500 Ft támogatás vehető igénybe.Anyajuhtartás támogatása6. §Az R. 34-38. §-ai alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1.700 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1.400 Ft.Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás támogatása7. §Az R. 39. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1.600 Ft anyajuh kiegészítő támogatás vehető igénybe.Dohány termesztésének támogatása8. §(1) Az R. 43-48. §-ai alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 750.000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 300.000 Ft támogatás vehető igénybe.(2) Az R. 43-48. §-ai alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 940.000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 380.000 Ft támogatás vehető igénybe.Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása9. §Az R. 49. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 32.000 Ft támogatás vehető igénybe.Rizs termesztésének támogatása10. §Az R. 50-52. §-ai alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 62.000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25.000 Ft támogatás vehető igénybe.11. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 107/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

12. §(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. §-át követően a következő alcímmel és 22/A §-sal egészül ki:„Levonások, kizárások22/A § A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései megállapításaihoz kapcsolódó levonások az e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásokra nem alkalmazandók. Ha azonban a termelőnél a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései során olyan mértékű szándékos meg nem felelés kerül megállapításra, hogy emiatt a termelőt az egységes területalapú támogatásból kizárják, akkor a támogatásból való kizárás alkalmazandó valamennyi, e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásra is.”(2) Az R1. 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”(3) Az R1. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”13. §A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevő ügyfelek esetében kell vizsgálni:”14. §(1) A 11. § (2) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R1. 41. §-ának (2) bekezdése.

(3) E rendelet 12. §, a 13. §, valamint a jelen § (2) és (3) bekezdése a rendelet hatályba lépését követő második napon hatályát veszti.Forrás: FVM - Jogi Főosztály

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket