Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

132/2009. (X. 14.) FVM rendelet

2009.10.19. 7:57:18

132/2009. (X. 14.) FVM rendelet

2009.10.19.az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrőlA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:I. FEJEZET

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 42 941,60 Ft vehető igénybe. A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 ha. A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.II. FEJEZET

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁSHízottbika-támogatás

2. § Az R. 25. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 56 000 Ft támogatás vehető igénybe.Tejtámogatás

3. § Az R. 26. §-a alapján a tejtermelő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 8,30 Ft támogatásra jogosult.Anyatehéntartás támogatása

4. § Az R. 28-32. §-a alapján anyatehenenként - termeléshez kötötten - legfeljebb 30 000 Ft, az R. 27. §-a alapján termeléstől elválasztva - történelmi bázis jogosultságonként - legfeljebb 18 000 Ft támogatás vehető igénybe.Extenzifikációs szarvasmarha-támogatás

5. § Az R. 33. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 18 500 Ft támogatás vehető igénybe.Anyajuhtartás támogatása

6. § Az R. 34-38. §-a alapján anyajuhok után, egyedenként legfeljebb 1700 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke az anyajuhok után, egyedenként legfeljebb 1400 Ft.Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás

7. § Az R. 39. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1600 Ft anyajuh kiegészítő támogatás vehető igénybe.Dohánytermesztés támogatása

8. § (1) Az R. 43-47. §-a alapján a Burley dohány termesztése támogatásának keretében termeléshez kötötten - hektáronként - legfeljebb 750 000 Ft, az R. 48. §-a alapján termeléstől elválasztva - történelmi bázis jogosultságonként - legfeljebb 300 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az R. 43-47. §-a alapján a Virginia dohány termesztése támogatásának keretében termeléshez kötötten - hektáronként - legfeljebb 940 000 Ft, az R. 48. §-a alapján termeléstől elválasztva - történelmi bázis jogosultságonként - legfeljebb 380 000 Ft támogatás vehető igénybe.Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

9. § Az R. 49. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 32 000 Ft támogatás vehető igénybe.Rizs termesztésének támogatása

10. § Az R. 50-52. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten - hektáronként - legfeljebb 62 000 Ft, termeléstől elválasztva - történelmi bázis jogosultságonként - legfeljebb 25 000 Ft támogatás vehető igénybe.11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 107/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.12. § (1) Az R. a 22. §-át követően a következő alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki:

„Levonások, kizárások

22/A. § A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései megállapításaihoz kapcsolódó levonások az e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásokra nem alkalmazandók. Ha a termelőnél a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései során olyan mértékű szándékos meg nem felelés kerül megállapításra, hogy emiatt a termelőt az egységes területalapú támogatásból kizárják, akkor a támogatásból való kizárás alkalmazandó valamennyi, e rendeletben meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásra is.”

(2) Az R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”

(3) Az R. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”13. § A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevő ügyfelek esetében kell vizsgálni:”14. § (1) A 11. § (2) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 41. § (2) bekezdése.15. § A 12-14. § 2012. január 1-jén hatályát veszti. E § 2012. január 2-án hatályát veszti.


Forrás: FVMIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket