Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

2009.12.16. 11:38:36

168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

2009.12.16.az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„a) területi szaktanácsadási központ (a továbbiakban: TSzK): olyan, Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által akkreditált és nyilvántartott szervezet, amely a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók megrendelésére, a velük kötött szerződés alapján, a hazai és közösségi jogszabályokban meghatározott - és a közösségi, illetve a nemzeti támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján támogatásban részesíthető - szaktanácsadói szolgáltatást végez az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó ügyfél részére közvetlenül a TSzK székhelyén, az általa területi korlátozások nélkül működtetett szolgáltatási végpontokon vagy az ügyfél telephelyén;

b) erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett tulajdonos vagy jogszerű használó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

c) bejegyzett szaktanácsadó: az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján szaktanácsadói tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személy;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„h) tárgyév: a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés hatálybalépésének éve.”2. § Az R. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre legfeljebb egy naptári évre szóló szolgáltatói szerződést köt, amelynek teljesítési határideje módosítható a naptári évet követő év április 30-nál nem későbbi időpontra. A naptári éven túli határidő módosítás esetén az ügyfél a következő naptári évre szóló szerződése alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az előző naptári évre szóló szerződés teljesítési határideje.

(2) Az ügyfél - további jogosultsági feltételként - a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és

a) mezőgazdasági termelőként

aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - mezőgazdasági tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében - a gazdaságának mérete legalább 2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME) vagy

ab) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 2 EUME, de jogerős támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az ÚMVP valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet) alapján készült támogatási határozatokat;

b) erdőgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik;

c) kertészeti termelőként

ca) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - kertészeti tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében - a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME vagy

cb) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 1 EUME, de hatályos támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat.

(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha

a) a TSzK-val írásban kötött szerződés keretében és a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül igénybe veszi

aa) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást, valamint a gazdasága egészére vonatkozóan a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi szolgáltatást az 5. számú melléklet alapján,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább az 1. számú melléklet szerinti Era1 és Erb1 kódszámú szolgáltatásokat;

b) egy naptári évre vonatkozóan csak egy TSzK-val kötött egy szolgáltatói szerződésre az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági jogcímek egyike alapján nyújt be támogatási kérelmet;

c) a TSzK-val kötött szerződésében a szolgáltatás tartalmát az 1. számú mellékletnek megfelelően, tételesen határozza meg;

d) a TSzK-val kötött szerződés megkötésének időpontja nem korábbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja;

e) még nem vett igénybe e rendelet alapján támogatást, vagy e rendelet alapján igénybe vett támogatást, és az előzőleg benyújtott legutóbbi támogatási kérelme benyújtási időszakának utolsó napját követően gazdálkodási körülményeiben - a 4. számú mellékletben meghatározottak legalább egyikének megfelelően - jelentős változás következett be, vagy a gazdálkodásának feltételeit jelentős módon érintő jogszabályi változás történt.

(4) Egy ügyfél a 2007-2013 közötti időszakban legfeljebb 3 alkalommal jogosult támogatásra. A támogatás igénybevételét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat közlése megvalósítja, kivéve ha a támogatási kérelmet az ügyfél jogszerűen visszavonja vagy a támogatási határozattal szerzett jogairól jogszerűen lemond.

(5) A szaktanácsadási szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása érdekében a szolgáltatás éves támogatási kerete alapján a miniszter évente kvótát határoz meg a TSzK részére.

(6) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott ügyfelek kötelesek a gazdaságuk méretét igazoló - a Vhr. 1. számú melléklete szerinti - SFH kódot és annak mennyiségét a gazdaságuk egészére vonatkozóan közölni a támogatási kérelmükben.”3. § (1) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A TSzK az összesített támogatási kérelmeket az (1) bekezdésben megjelölt határidő lejártát követő 10 munkanapon belül benyújtja az MVH részére. A TSzK az összesített támogatási kérelmek MVH részére történő benyújtásáért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.”

(2) Az R. 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a szolgáltatási szerződés módosításra kerül, akkor a TSzK köteles a módosított szerződés másolatát az MVH-hoz a kifizetési kérelemhez csatolva benyújtani.”

(3) Az R. 6. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A Vhr. 6. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően - mezőgazdasági őstermelő ügyfél esetében - a támogatási kérelméhez nem kell mellékelni az őstermelői igazolvány hiteles másolatát.”4. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre vonatkozó, támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal. Az ügyfél legkésőbb a támogatási határozat keltétől számított 10. kifizetési kérelem benyújtási időszakban nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre vonatkozóan. E határidőnek jogvesztő hatálya van.”

(2) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A TSzK az összesített kifizetési kérelmeket a (2) bekezdésben megjelölt határidő lejártát követő 10 munkanapon belül benyújtja az MVH részére.”

(3) Az R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A teljesítési bizonylaton fel kell tüntetni az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját, az elszámolt tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált nómenklatúra kódját, az ügyfél regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” bejegyzést. Ha a teljesítési bizonylat nem felel meg ezeknek az előírásoknak, akkor a teljesítési bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.”5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja, 6. § (12) bekezdése, valamint 9. § (3) bekezdése.

(4) Az R. 9. § (5) bekezdésében az „az 5. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 5. § (6) bekezdésében” szöveg lép.

(5) Az 1-4. §, valamint a (3) és (4) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.Kapcsolódó cikkek:

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket