Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

2010.04.29. 8:22:01

138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

2010.04.29.az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításárólA Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA), az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA), (a továbbiakban együtt: alapok) által finanszírozott programok és intézkedések pénzügyi tervezésében, pénzügyi és számviteli lebonyolításában részt vevő alábbi szervekre:]

„a) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterre mint forrásgazdára, felügyeleti szervre, irányító hatóságra és igazoló hatóságra,”

2. § (1) Az R. 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„e) Kiadásigazoló nyilatkozat: az EMVA és EMGA esetében összeállított nyilatkozat, amelynek keretében az MVH benyújtja támogatás igénylését az Európai Bizottsághoz.

f) EHA költségnyilatkozat: az EHA esetében összeállított nyilatkozat, amelynek keretében az igazoló hatóság benyújtja támogatás igénylését az Európai Bizottsághoz.”

(2) Az R. 2. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„s) Négy szem elve: a feladatok elkülönítését jelenti, amelynek eredményeképpen egy személy az EMGA, az EMVA, valamint az EHA terhére írt összegek kifizetésének engedélyezési, kifizetési vagy könyvelési feladatait úgy látja el, hogy annak elvégzését egy arra kijelölt másik személy felügyeli.”

(3) Az R. 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„u) Támogatásra jogosult költség: az ügyfél által az alapokból finanszírozott műveletek végrehajtása érdekében kifizetett kiadások, költségek, amelyek az alapok végrehajtását szabályozó közösségi, nemzeti jogszabályokban vagy programokban támogatásra jogosultként kerültek meghatározásra.”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MVH az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott intézkedések, valamint az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek megtervezéséhez havonta az alábbi feladatokat látja el:]

„c) a vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében összeállítja az Európai Bizottság számára a kifizetési előrejelzéseket az Európai Unió költségvetési nómenklatúrája szerinti bontásban, azokat - az EHA kivételével - benyújtja az Európai Bizottság részére, továbbá tájékoztató jelleggel másolatban megküldi az irányító hatóság részére.”

4. § (1) Az R. 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MVH a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során)

„f) intézkedik az MVH EMGA és az MVH EMVA - forintban vezetett - megelőlegezési (pénzforgalmi) számlák, valamint az MVH EMGA, az MVH EHA és az MVH EMVA - forintban vezetett - lebonyolítási (pénzforgalmi) számlák megnyitásáról;”

(2) Az R. 5. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MVH a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során)

„j) összeállítja az Európai Bizottság számára az alapok hozzájárulásának igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatokat, az EHA kivételével benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az Európai Bizottság részére, továbbá azokat tájékoztatásul másolatban megküldi az irányító hatóság részére;”

(3) Az R. 5. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MVH a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során)

„n) vezeti az alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásokat - beleértve az igazoló hatóság EHA-ra vonatkozó számviteli nyilvántartásait - a 15-17. § szerint;”

5. § Az R. 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóságnak olyan pénzügyi lebonyolítási rendszert kell működtetnie, melyben egyértelműen szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok:)

„g) a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti előrejelzés alapján az EHA kifizetési előrejelzés összeállítása és benyújtása az Európai Bizottság részére.”

6. § Az R. „Az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatai” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az igazoló hatóság EHA esetén igazolja az Európai Bizottság számára, hogy az ügyfeleknél felmerült, megbízható számviteli rendszerekben nyilvántartott támogatott kiadások megfelelnek a közösségi, nemzeti jogszabályoknak és az EHA-ból finanszírozott programnak, valamint azt ellenőrizhető bizonylatok támasztják alá.

(2) Az igazoló hatóság igazolási tevékenysége során

a) az MVH által szolgáltatott adatok alapján összeállítja az EHA költségnyilatkozatot és elektronikus úton benyújtja az Európai Bizottság részére, az elektronikus adatcserét biztosító rendszer hibája esetében gondoskodik a költségnyilatkozat papír alapon történő benyújtásáról,

b) az MVH által szolgáltatott adatok alapján összeállítja az EHA keretében visszavont és visszafizetett összegekről, valamint függőben lévő visszafizetésekről szóló nyilatkozatot, és elektronikus úton benyújtja az Európai Bizottság részére, az elektronikus adatcserét biztosító rendszer hibája esetében gondoskodik a nyilatkozat papír alapon történő benyújtásáról,

c) a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert ellenőrzi,

d) ellenőrzi a jogszabályokban meghatározott támogatásra jogosult költségeket.”

7. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A források lehívása az EFK-ról, valamint - az MVH által elkészített finanszírozási terv alapján - a megelőlegezési számláról történik. A társfinanszírozással megvalósuló intézkedések esetében a közösségi források lehívása az EMVA közösségi forrásszámláról - forráshiány esetén az MVH EMVA megelőlegezési számláról - és az EHA közösségi forrásszámláról, a nemzeti hozzájárulás lehívása ezzel párhuzamosan az EFK-ról történik.”

8. § Az R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az ügyfél vagy az adatszolgáltatásra kötelezett a pénzügyi lebonyolítás során a támogatás folyósításához szükséges adatokat nem bocsátja az MVH rendelkezésére, az adat pótlására vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő egy év elteltével elveszíti a támogatás folyósítására vonatkozó jogosultságát. Ha az ügyfél a támogatás folyósításáról lemond, akkor az erről szóló nyilatkozat MVH-hoz történő beérkezését követő napjától a lemondással érintett műveletre vonatkozóan támogatás a részére nem folyósítható. A nem folyósított összeget az MVH a kötelezettségek közül a könyveiből kivezeti.”

9. § Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az ügyfélnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, annak összegét - az EHA kivételével - az MVH a törvény szerint levonja és átutalja az állami adóhatóság által megadott adónemenként elkülönített megfelelő számlájára.”

10. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az MVH euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(2) Az MVH gondoskodik az EMGA kiadásigazoló nyilatkozat, az EMVA kiadásigazoló nyilatkozat, valamint az EHA költségnyilatkozat összeállításáról, jóváhagyásáról, az EMGA kiadásigazoló nyilatkozat és az EMVA kiadásigazoló nyilatkozat Európai Bizottság, valamint - másolatban - az irányító hatóság részére történő továbbításáról. Az MVH gondoskodik az Európai Bizottság által kért kiegészítő adatok, információk szolgáltatásáról.

(3) Az igazoló hatóság gondoskodik az EHA költségnyilatkozat végleges összeállításáról, jóváhagyásáról, az Európai Bizottság, valamint - másolatban - az irányító hatóság részére történő továbbításáról.”

11. § Az R. 10. § a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az MVH működési kiadásainak fedezetére használható(k) fel:]

„a) a közös agrárpolitika alapján nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóváírásáról szóló, 1978. február 20-ai 352/78/EGK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek alapján visszatartott biztosítékok, amelyek az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között, kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandók el,

b) az intervenciós felajánlás elutasításából vagy visszavonásából származó beszedett adminisztrációs díj, helyszíni ellenőrzési díj, amelyek az intézményi költségvetésben igazgatási szolgáltatás díjbevétel soron számolandók el,

c) a törvény szerinti, a nemzeti költségvetést illető késedelmi kamat és pótlék, valamint bírság, amelyek az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között, kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandók el,”

12. § Az R. 11. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az alapokból finanszírozott, az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek eltérő pénzügyi követelményeit figyelembe véve, a pénzügyi lebonyolítás a következő számlastruktúra alapján történik:]

„a) közösségi forrásszámlák - az EMVA közösségi forrásszámla, az EHA közösségi forrásszámla és az EMGA közösségi forrásszámla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja az MVH; az MVH, valamint - az EHA esetében - az irányító hatóság által az Európai Bizottságnak benyújtott előrejelzések, jelentések alapján ezen számlákra érkeznek az előlegként (EMVA és EHA esetében) vagy megtérítésként (EMVA, EMGA, EHA esetében) folyósított európai uniós források;

b) megelőlegezési számlák - az EMVA megelőlegezési számla és az EMGA megelőlegezési számla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Kincstár; a Kincstár az EMVA és az EMGA támogatásával megvalósításra kerülő programok és intézkedések nemzeti forrásból történő előfinanszírozásához szükséges összeget - az EMVA vonatkozásában kizárólag forráshiány esetén - az MVH által készített finanszírozási terv alapján a megelőlegezési számlák útján biztosítja a KESZ-ről;

c) MVH megelőlegezési számlák - az MVH EMVA megelőlegezési számla és a MVH EMGA megelőlegezési számla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja az MVH; a Kincstár az MVH által készített előzetes összesített fizetési megbízás lista alapján ezen számlákra vezetteti át a b) pont szerinti megelőlegezési számlákon rendelkezésre álló összeget;”

13. § Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti külön számviteli nyilvántartásokra vonatkozó számviteli eljárásrendjét a 883/2006/EK bizottsági rendelet és a 885/2006/EK bizottsági rendelet alapján köteles elkészíteni.”

14. § Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § Az EMVA-ból vagy az EHA-ból finanszírozott, az intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit meghatározó jogszabályban vagy pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározott egyes fejlesztési támogatások esetében a támogatások halmozódásának elkerülése érdekében az MVH adatot szolgáltat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetének megfelelően a Kincstár által működtetett monitoring rendszerbe (a továbbiakban: KMR), és adatokat vesz át a KMR-ből.”

15. § Az R. 26. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. § Az R. 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A pénzügyi lebonyolítás során a támogatás folyósításához szükséges adat pótlására vonatkozó felszólítás kézhezvétele ellenére sem teljesített adatpótlás esetén meghatározott, 8. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezményt csak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény alapján megítélt támogatások esetén kell alkalmazni.”

17. § Az R. 27. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Ez a rendelet

1. az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek,

2. a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek,

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek,

4. az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló, 2006. június 21-i 883/2006/EK bizottsági rendeletnek,

5. az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 884/2006/EK bizottsági rendeletnek,

6. az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendeletnek,

7. az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek,

8. az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló, 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendeletnek,

9. a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendeletnek,

10. a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 14-i 1848/2006/EK bizottsági rendeletnek,

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendeletnek, és

12. az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

18. § Az R.

a) 5. § h) pontjában az „a MVH EMVA és az MVH EHA megelőlegezési számlákról” szövegrész helyébe az „az MVH EMVA megelőlegezési számlákról” szöveg,

b) 6. §-át megelőző alcím címében az „Az irányító hatóság feladatai” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatai” szöveg,

c) 6. § a) pontjában az „elszámolható költségeinek” szövegrész helyébe a „támogatásra jogosult költségeinek” szöveg és az „a Bizottság” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottság” szöveg,

d) 6. § b) pontjában az „az elszámolható költségek” szövegrész helyébe az „a támogatásra jogosult költségek” szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében az „MVH megelőlegezési számlákról” szövegrész helyébe az „MVH EMVA megelőlegezési számláról” szöveg,

f) 14. § (6) bekezdésében az „az irányító hatóságnak” szövegrész helyébe az „a forrásgazdának” szöveg,

g) 18. § (2) bekezdésében az „az irányító hatóság” szövegrész helyébe az „a forrásgazda” szöveg,

h) 19. § (2) bekezdésében az „1974/2006/EK rendelet” szövegrész helyébe az „1974/2006/EK bizottsági rendelet” szöveg,

i) 20. § (1) bekezdésében a „217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg,

j) 23. § (3) bekezdésében az „az irányító hatósággal” szövegrész helyébe az „a forrásgazdával” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R. 2. § r) pontja, az R. 14. § (2) bekezdésében az „a 2007-es pénzügyi évtől az 1782/2003/EK rendeletben előírt közvetlen kifizetésekre, illetve a 2008-as pénzügyi évtől” szövegrész.

20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

21. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.Kapcsolódó cikkek:

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet


Forrás: FVMIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket