Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

.../2010. (...) VM rendelet

2010.08.27. 8:33:08 2010.08.27.az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításárólTájékoztatás és figyelem felhívás!Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható!

A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre megküldve 2010. augusztus 26-án.--------------------------------------------------------------------------------

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:1. §Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„1. elismerési okirat: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján az állami elismerésről, valamint minősített elismerésről kiadott határozat”2. §(1) Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem jogosult támogatásra]

„b) az a termelői csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a támogatási időszak lejárta után a minősített elismerést nem szerezte meg.”(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Nem jogosult támogatásra]

„c) az a termelői csoport, amelyre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) e rendelet alapján szándékosság miatt jogerős határozatban szankciót rótt ki.”3. §Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet az MVH részére az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon évente szeptember 1. és 30. között lehet benyújtani. A formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a termelői csoport előző évi árbevételére vonatkozó adatok,

c) a termelői csoport tagjainak száma, a tagok neve, a tagok ügyfél-regisztrációs száma, valamint a tagok éves nettó árbevétele.”4. §Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az elismerési okirat visszavonása esetén a termelői csoport támogatási jogosultsága megszűnik, és a már kifizetett tárgyévi támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.(2) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a termelői csoport kifizetési - első évben támogatási - kérelmében igényelt támogatási összeg több mint három százalékkal túllépi a jogosultsági vizsgálat alapján az MVH által megállapított összeget, úgy ez utóbbi összeg csökkentésre kerül. A csökkentés mértéke a fenti két összeg különbözete. Nem alkalmazható támogatáscsökkentés, ha a termelői csoport bizonyítani tudja, hogy a kérelmében szereplő igényelt támogatási összeg hibás kiszámításában vétlen.(3) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a termékértékesítésből származó termelési értéknél a támogatási időszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább tíz százalékkal nagyobb összeget, úgy az MVH adott évben nem fizet támogatást az igénylő részére.”

5. §Az R 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 35. cikkének, és

b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló. 2006. december 7-i1975/2006/EK bizottsági rendelet 31 cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”6. §Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Forrás: VM - Jogi Főosztály
Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket