Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

22/2010. (X. 15.) VM rendelet

2010.10.18. 8:34:45

2010.10.18.


az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet, valamint a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításárólA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:1. Egységes területalapú támogatás1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 47 485,53 forint vehető igénybe.(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.2. Különleges tejtámogatás2. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke 9,55 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 332 734 730 kg.3. Záró rendelkezés3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.4. Módosító rendelkezések4. § (1) A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[E rendelet alkalmazásában:]„a) mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő;”(2) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„3. § (1) A kiegészítő történelmi bázis jogosultság mennyisége az alapjául szolgálóa) két tizedesjegy pontossággal hektárban kifejezett mezőgazdaságilag művelt terület,b) egész számra kerekített kilogrammban kifejezett tejkvóta, vagyc) darabszámban kifejezett állat egyedszámalapján kerül megállapításra.(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő történelmi bázis jogosultság mennyiségét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a mezőgazdasági termelő kérelmére állapítja meg határozatban. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság alapján az a mezőgazdasági termelő jogosult támogatásra, aki eleget tesz a tárgyévi SAPS és top up támogatások igénybevételét szabályozó miniszteri rendeletben foglalt feltételeknek.(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet az MVH által erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani legkésőbb 2010. november 30-áig a termelő lakóhelye, székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és az állatlétszámra vonatkozó adatokat tartalmazza.”5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) A 8. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja, valamint c) pont cb) alpontja szerinti támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság és a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím esetében kiegészítő történelmi bázis jogosultság alapján a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki egységes területalapú támogatásra való jogosultságot szerzett és a TIR-ben állattartóként van nyilvántartva.”6. § (1) E rendelet 4-5. §-a e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.(2) E § az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.22/2010. (III. 16.) FVM rendelet

160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet


Forrás: VMIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket