Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

2011.01.03. 9:12:17

2011.01.03.


a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

30. § (1) bekezdés b) pontjában,

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvny 57. § (3) bekezdésében,

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,

a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében,

az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. §-ában,

az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (3) bekezdésében,

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés i) pontjában,

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében,

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói

magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 10. § (3) bekezdésében,

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében,

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §

a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása1. § (1)A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az MgSzH önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

(3) Az MgSzH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti.

(4) A miniszter irányítási jogkörében

a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különböző szakterületekért felelős elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek),

b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,

c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggő elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.

(5) Az MgSzH székhelye Budapest.

(6) Az MgSzH az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik.

(7) Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértői, tervezési és egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet folytathat.2. Az MgSzH elnöke2. § (1) Az elnök

a) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére, felmentésére, a kinevezés és a felmentés

kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat az MgSzH osztályvezetőnél magasabb besorolású vezetői felett,

c) felelős az MgSzH részére jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, illetve megállapodásban meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyről évente beszámol a miniszternek,

d) felelős az MgSzH feladatellátásának minőségbiztosításáért,

e) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,

f) elkészíti és a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti az MgSzH szervezeti és működési szabályzatát,

g) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,

h) felelős az MgSzH költségvetésének betartásáért,

i) működteti az MgSzH laboratóriumait, fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásait,

j) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét az MgSzH feladatellátásával összefüggésben.

(2) Az elnök a fővárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezőgazdasági szakigazgatási szerve tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. §

(4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a fővárosi és megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének kormánytisztviselőjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet.3. Az MgSzH eljárása3. § (1) Az MgSzH közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.

(2) Ha az adott ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítésre annak megkezdése előtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be – a döntés-előkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézőt kell kijelölni.

(3) A helyszíni eljárásra jogosult kormánytisztviselő részére az elnök igazolványt állít ki.

(4) A jogszabályban meghatározott

a) járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetekben az MgSzH kormánytisztviselője az országos főállatorvos kijelölése alapján,

b) növény- és talajvédelmi ügyekben az országos főállatorvossal egyeztetve az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő nyilatkozhat, illetve hozhat nyilvánosságra adatokat.Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket