Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

48/2010. (XII. 31.) VM rendelet

2011.01.03. 12:43:52

2011.01.03.


A vidékfejlesztési miniszter 48/2010. (XII. 31.) VM rendelete a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításárólA mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:1. § A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (7) bekezdése a következõ d)–e) ponttal egészül ki:

[(7) A kifizetési kérelmet]

„d) 2011. október 1. és október 31.,

e) 2012. január 1. és január 31.”

[közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.]2. § Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kifizetést az MVH – a kifizetési kérelemre hozott határozata alapján – az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszer szerinti fizetési számlájára történõ átutalással

a) a 2010. április 1. és május 31. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2010. szeptember 1. és szeptember 30. között,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 202. szám 32237

b) a 2010. október 1. és október 31. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. március 1. és március 31. között,

c) a 2011. április 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2011. szeptember 1. és szeptember 30. között,

d) a 2011. október 1. és október 31. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2012. március 1. és március 31. között,

e) a 2012. január 1. és január 31. közötti idõszakban benyújtott kifizetési kérelem esetében 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között,

de legkésõbb 2012. szeptember 30-ig teljesíti.”3. § Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A támogatott mûveletet legkésõbb 2011. december 31-ig meg kell valósítani.”4. § Az R. a következõ 26/A. §-sal egészül ki:

„E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (XII. 31.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben az ügyfelekkel az elsõfokú támogatási határozatot 2010. november 30-át követõen közölték.”5. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 1. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: „4. elismert élõmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelõ, munkaerõ kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerzõdés keretében történõ elvégzése esetében a termelõvel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;”6. § Az FVM rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõ a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt köteles:

a) naptári évente a jogosult településen található, és az õt megilletõ támogatási jogosultságok számával megegyezõ, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni, és

b) 2011-tõl kezdõdõen évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni arról, hogy tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, és

c) az elismert tevékenység keretében

ca) Virginia, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,

cb) zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élõmunka ráfordítást biztosítani, és

d) támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységbõl származó legalább 300 000 forint árbevételt teljesíteni, és

e) 2011-tõl kezdõdõen évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a c)–d) pontban foglalt

feltételeknek a megelõzõ naptári év alatti teljesítésérõl, valamint arról, hogy élõmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történõ munkavégzéssel teljesítette.

(2) Ha a termelõt megilletõ támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították meg, akkor

az (1) bekezdés c)–d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell teljesíteni.

32238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 202. szám

(3) A természetes személy

a) Virginia, Burley dohánytermelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása egyben az (1) bekezdés ca) alpontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 1000 munkaóra,

b) zöldség, gyümölcs termelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása minden további munkajogi bizonylat nélkül egyben az (1) bekezdés cb) pontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 700 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élõ munka ráfordítás igazolásának is minõsül.

(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

a) 30/A. § (1) bekezdése alapján fizette meg, teljes munkaidõben történõ foglalkoztatásnak minõsül,

b) 30/A. § (2) bekezdése alapján fizette meg, és eléri az a) pontban meghatározott közteher mértékét, akkor teljes munkaidõben történõ foglalkoztatásnak minõsül, amennyiben attól kevesebb, úgy az elismert elõmunka ráfordítás arányosan csökken.

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 300 000 forintnál kisebb árbevétel esetében az elismert tevékenység keretében végzett élõmunka ráfordítást arányosan kell figyelembe venni.

(6) A termelõ az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelõ ideig megõrizni, és az ellenõrzés alkalmával azt bemutatni. Ha a termelõ az ellenõrzéskor a teljesítésként vállalt teljes összegrõl szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelõ attól az évtõl kezdõdõen, amikortól a pénzforgalmi bizonylatok teljeskörûen nem állnak rendelkezésre, véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból, és az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti feltételt nem teljesítette.

(7) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) alapján megfizetett napi közteher – eltérõ megállapodás hiányában – teljes munkaidõben történõ foglalkoztatásnak minõsül.”7. § Az FVM rendelet 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés vonatkozásában a termelõ e rendelet szerinti alacsonyabb értékû jogosultsága értendõ.”

8. § Az FVM rendelet a következõ 18/A. §-sal egészül ki:„18/A. § E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének

általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (XII. 31.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.10. § E rendelet 1–4. §-a a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer

megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009. december 4-i 1204/2009/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter


Forrás: Magyar KözlönyIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket