Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

56/2011. (VI. 17.) VM rendelet

2011.06.21. 9:43:16 2011.06.21.a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló

50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[E rendelet alkalmazásában:]„12. támogatási időszak: a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program 2010–2013. közötti teljes időtartama;”

2. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(7) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján megfizetett napi közteher csak azon órák tekintetében vehető figyelembe a rendelet 4. §-a szempontjából, amelyeket ténylegesen teljesítettek és igazoltak.”

3. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:„(4) A (3) bekezdéstől eltérően amennyiben az MVH a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor az MVH egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.”

4. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 14. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:„(1) A támogatási jogosultság – közösségi jogi aktus vagy közösségi jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 13. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.(2) A különleges támogatás – a közösségi jogi aktusban, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén – az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően és annak összegén felül jár.”

5. § (1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:„(3) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásba történő átvezetés iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.(4) A rendelet alkalmazásában az örököst, a jogi személy termelő szervezeti átalakulása miatti jogutódot, valamint azt a személyt, akire vagy amelyre gazdaságátadási támogatást igénybevevő a gazdaságot, annak részeként a támogatási jogosultságot átruházta, a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelőnek kell tekinteni.(5) Az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben felsorolt esetekben a termelő összes támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át, jogi személy termelő szervezeti átalakulása esetén csak együttesen szállhat át a jogutódra.”(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:„(6) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet kizárólag március 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani az e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett.(7) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevőnél figyelembe kell venni az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó szerkezetátalakítási támogatási jogosultsági feltéteket.(8) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.(9) A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.”

6. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. §-a a következő 16/A. §-sal egészül ki:„16/A. § Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a 4. §-ban foglaltak teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi termelőnek a kockázatbecslés alapján megállapított 10%-ára.”

7. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 19. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[Ez a rendelet]„c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek”[a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

8. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:„20. § E rendeletnek a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 3. §-ával megállapított 6. § (4) bekezdését és a 4. §-ával módosított 14. § (1) és (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendeleta) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „nyomtatványon”,b) 3. § (5) bekezdésében az „az a termelő, amely” szövegrész helyébe „az a termelő is, amely”,c) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „nyomtatványon”,d) 10. § (4) bekezdésében a „gyümölcs és Virginia dohány támogatási jogosultság” szövegrész helyébe a „gyümölcs és Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság” szöveg lép.

11. § A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A mezőgazdasági és halászati vállalkozások az e rendeletben foglalt feltételekkel intézményi kezességvállalást vehetnek igénybe pénzügyi intézménnyel megkötött mezőgazdasági, illetve halászati célú beruházási hitelekhez, bankgaranciához, faktoringhoz, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szerződéseikhez, valamint forgóeszköz hiteleikhez. Az intézményi kezességvállalás e rendelet alapján az agrár de minimis rendelet, illetve a halászati de minimis rendelet szerinti támogatásnak minősül.”

12. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:„8. § E rendeletnek a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 11. §-ával módosított 2. § (1) bekezdését a 2011. január 1. után megkötött hitel-, és kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.”

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.(2) Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 56/2011. (VI. 17.) VM rendelethez

„2. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

A gyümölcs és a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének kiszámítása1. TÁMgy = 9 000 000 Euró/(TERz ´ 0,636 + TERgy)ahol:TÁMgy: a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékeTERz: 2010-ben a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes területTERgy: 2010-ben a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület2. TÁMv = 22,126,200 Euró/(TERb ´ 0,897 + TERv)ahol:TÁMv: a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékeTERb: a 2010-ben a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes területTERv: 2010-ben a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket