Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Alkalmi munka adója 2022. július 1-től duplázódik

2022.06.22. 6:58:00


Az egyszerűsített foglalkoztatás típusai

Az egyszerűsített foglalkoztatást szabályozó, irányadó jogszabály alapvetően négy fajta alkalmi munkavállalást ismer:

 • mezőgazdasági idénymunka,
 • turisztikai idénymunka,
 • alkalmi munka,
 • filmipari statiszta.

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy a tevékenysége a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg a 12 000 forintot.

Ezzel a foglalkoztatási formával akár naponta is bejelenthetjük az alkalmazottakat.

Az egyszerűsített foglalkoztatás korlátai

 • kereseti korlát,
 • foglalkoztatási időtartam korlát,
 • foglalkoztatási létszám korlát.

Az egyszerűsített foglalkoztatás időbeli korlátja

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál az alábbi bejelentési időtartamra kell figyelemmel lenni.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

 1. összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
 2. egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
 3. egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Abban az estben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Egyszerűsített foglalkoztatás létszámkorlátja

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

 • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
 • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
 • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
 • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

Az így meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a tárgyév napjaira egyenlőtlenül elosztva is felhasználhatja a foglalkoztató. Viszont fontos, hogy a tárgyévi fel nem használt létszámkeret a következő évre nem vihető át.

Az egyszerűsített foglalkoztatás kereseti korlátja

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál a kifizethető juttatás, bér esetén a következő korlátozásokra kell tekintettel lenni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 forintot.

A természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania feltéve, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

 • kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
 • – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg)

2020. évi minimálbér és garantál bérminimum alapulvételével

2020.

Szakképzetséget nem igénylő

Szakképzetséget igénylő

Minimum bér

Mentesített összeg

Minimálbér 2x

Minimum bér

Mentesített összeg

Minimálbér 2x

Heti bér

31 493

48 165

74 040

42 125

62 985

74 040

Napi bér

6 299

9 633

14 820

8 430

12 597

14 820

Óra bér

787

1 204

1 852

1 054

1 575

1 852

 

2019. évi minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével

2019.

Szakképzetséget nem igénylő

Szakképzetséget igénylő

Minimum bér

Mentesített összeg

Minimálbér 2x

Minimum bér

Mentesített összeg

Minimálbér 2x

Heti bér

29 155

44 590

68 520

39 002

58 305

68 520

Napi bér

5 831

8 918

13 720

7 804

11 661

13 720

Óra bér

729

1 115

1 714

975

1 458

1 714


Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén fizetendő adó, közteher

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A közteher megfizetése esetén nem kell megfizetni a munkavállaló után

 • a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,
 • a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Amennyiben a munkáltató a fent meghatározott létszám-, idő-, illetve kereseti korlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn egyszerűsített foglalkoztatás szerinti munkaviszonyt, akkor attól a naptól, hogy a törvényi feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja a kedvező adózást. Ilyen esetben a munkáltató a foglalkoztatott személy után személyi jövedelemadó- és járulékfizetésre válik kötelezetté az Szja., a Tbj. törvények, valamint a szociális hozzájárulási adó törvény szabályai szerint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének módja

A munkáltatót (foglalkoztatót) terheli az alkalmi munkavállaló bejelentésének kötelezettsége. Ennek menete az alábbiak szerint történhet.

Lehetőségek az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése megtételére:

Milyen adatokat kell bejelenteni?

Célszerű egyszerűsített foglalkoztatáshoz is munkaszerződést, ún. egyszerűsített munkaszerződést kötni. Ehhez az adóhatóság honlapján is található formanyomtatvány.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

 • munkáltató adószámát,
 • munkavállaló nevét,
 • a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
 • a munkaviszony napjainak számát,
 • amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

A bejelentés határideje, az adatok módosítása

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás tényét a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –

 • az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
 • ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján reggel 8 óráig

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Egyszerűsített foglalkoztatás bevallása, a közteher megfizetése

Főszabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint elektronikus úton havonta az erre a célra szolgáló 2008-as nyomtatványon 2020-ban, 1908-as bevalláson 2019-ben a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

Egyszerűsített foglalkoztatás kizárása

 • Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.
 • Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. 1. § e) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.7 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.
 • Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszony alapján.

A munkabér kifizetésének szabályai

Készpénzben történő bér fizetése esetén a munka törvénykönyve 159. § szerint a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

Átutalással történő kifizetés esetén a törvény 80. §-a alapján munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. De célszerű az átutalásról is soron kívül gondoskodni minden esetben.

Munkanélküli, álláskereső személyek foglalkoztatása alkalmi munkában

Az erre vonatkozó törvény egyértelműen felsorolja, hogy álláskereső személy, mikor nem minösűl foglalkoztatottnak, vagyis ki az álláskereső:

 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és
 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A törvény szerint továbbá alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony:

A fentiek alapján látszik, hogy vállalkozásunk alkalmi munkában, egyszerűsített foglalkoztatás keretében a bér és alkalmazási napok számára vonatkozó korlátozások szabályainak betartásával akár álláskereső személyt is alkalmazhat.

 Forrás: https://konyvelescentrum.hu/vallalkozas-es-foglalkoztatas/foglalkoztatasi-formak/egyszerusitett-foglalkoztatas/Kövessen minket