Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

112/2015. (IX.15.) MVH Közlemény

2015.09.16. 14:16:00


112/2015. (IX.15.) MVH Közlemény a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról

I. A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különeges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján Virginia és Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok (továbbiakban: támogatási jogosultság) kerültek megállapításra. E támogatási jogosultságok a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX.14.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján átruházás, öröklés vagy jogutódlás jogcímén más személy tulajdonába kerülhetnek.

A támogatási jogosultságokról az MVH nyilvántartást vezet. A támogatási jogosultságok átruházása, illetve öröklése vagy jogutód részére történő átszállása esetén az erre vonatkozó átírási kérelem alapján az MVH átvezeti a nyilvántartásban a jelzett változásokat.
Jelen Közlemény célja a támogatási jogosultság tulajdonjogának nyilvántartásban való átvezetéséhez használandó átírási kérelem nyomtatvány rendszeresítése, valamint az eljárással kapcsolatos tájékoztatás.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) irányadóak.

Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.


III. Jogosultság típusok, fogalmak

Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő részvétel alapján, a Burley dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog.
Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő részvétel alapján, a Virginia dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog.

Jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település közigazgatási területe.

A szerkezetátalakítási programban csak az a dohánytermelő vehet részt, aki a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján kiosztott Virginia és/vagy Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkezik vagy ilyen támogatási jogosultság részére átruházásra került.


IV. Átruházásra, valamint a támogatási jogosultság nyilvántartásban történő átírására vonatkozó szabályok

Olyan támogatási jogosultság átírása kezdeményezhető, amely az átadó/örökhagyó/jogelőd tulajdonában volt (rendelkezett támogatási jogosultságot megállapító vagy átírás iránti kérelmet jóváhagyó határozattal).

Az átírási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak:


2015-ben szeptember 15. – október 7.
2016. évtől kezdődően április 1. – április 30.


Figyelem! Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője


2015-ben október 7-ig,
2016-tól tárgyév szeptember 30-ig


nyújthat be átírási kérelmet, amennyiben a tárgyévi egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és a Rendelet szerinti kifizetési kérelmet a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.

A támogatási jogosultság bérbeadására nincs lehetőség.
A támogatási jogosultság átruházható olyan személyre is, aki eddig nem rendelkezett szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal.

A támogatási jogosultság átruházása (eladása vagy elajándékozása) kizárólag az alábbi személyek részére történhet, mivel a támogatási jogosultság korlátozottan forgalomképes:

- a támogatási jogosultság részben vagy egészben kizárólag a jogosult településen gazdálkodó, a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 6. pontja szerinti mezőgazdasági termelőre, megegyező számú történelmi bázisjogosultság - a történelmi bázisjogosultságról szóló 106/2007. (IX.24.) FVM rendeletben foglaltak szerinti - egyidejű átruházása mellett ruházható át. A történelmi bázisjogosultság átruházásának a rendjéről a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény nyújt tájékoztatást. Amennyiben nem áll az ügyfél rendelkezésére történelmi bázisjogosultság, attól függetlenül a dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása kezdeményezhető.

- gazdaságátadási támogatást igénybe vevő termelő által bármely, a gazdaságot átvevő személyre – ebben az esetben a termelő összes támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át.

Átruházás esetén az átvevő által az adott évben a nemzeti programban vállalt kötelezettség teljesítésének megállapításánál figyelembevételre kerül az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó teljesítés.
Átírási kérelem benyújtása átruházás esetén
A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés iránti kérelmeket kizárólag a jelen közlemény mellékleteként közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az átruházás tényét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl.: szerződés) egy eredeti példányát.
A átírás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben
- nem a jelen közlemény szerinti nyomtatványon kerül benyújtásra,
- nem szerepel rajta mindkét fél eredeti aláírása,
- nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjeszti elő a kérelmet (pl. a képviseleti jogosultság nincs megfelelően igazolva),
- a kérelmet a benyújtási időszak kezdete előtt vagy azt követően adják postára.


V. Öröklésre, jogutódlásra vonatkozó szabályok


Az átírási kérelmet a jelen közlemény mellékleteként közzétett nyomtatványon vagy írásban, a nyomtatványnak megfelelő adattartalommal lehet benyújtani.

Öröklés
A kérelemhez csatolni kell az öröklést alátámasztó jogerős döntés (hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány) másolatát, amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.
Az MVH abban az esetben tudja jóváhagyni az átírási kérelmet és átvezetni a nyilvántartásban a támogatási jogosultságot, amennyiben az szerepel a hagyatékátadó végzésben. Amennyiben

nem szerepel, és a támogatási jogosultság örökösének személye a végzés alapján nem állapítható meg, abban az esetben póthagyatéki végzésre van szükség.

Amennyiben a hagyatékátadó végzésben a támogatási jogosultságra vonatkozóan haszonélvezeti jog kerül megállapításra, abban az esetben az átírást az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának is kérelmeznie kell, a kérelmet mindkét ügyfélnek alá kell írnia. A haszonélvező jogosult a támogatási jogosultság alapján igénybe vehető támogatásra, amennyiben a jogszabályban foglalt egyéb támogatási feltételeknek is megfelel.

Amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja nem kíván élni haszonélvezeti jogával, és a gazdálkodást sem ő folytatja, abban az esetben a haszonélvezeti jogáról történő lemondást jeleznie kell az MVH felé, azaz a benyújtott átírási kérelemhez mellékelni kell a haszonélvezeti jog jogosultja által aláírt, a támogatási jogosultságokhoz kapcsolódó, haszonélvezeti jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatot.

Jogutódlás
Jogi személy termelő szervezet átalakulása miatti jogutódlás esetében az átírási kérelmet kiválás esetén a jogelődnek és a jogutódnak közösen, egyéb esetekben a jogutódnak kell benyújtani. A Rendelet alapján az összes támogatási jogosultság csak együttesen vezethető át. A jogutódlást alátámasztó dokumentum a jogerős cégbírósági végzés, aminek a másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

Kiválás esetén a kérelemhez mellékelni kell az átírási kérelem alapjául szolgáló megállapodást (szétválási szerződést), amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.


VI. Kilépés a programból


A termelő a tárgyévet megelőző év december 31-ig egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kiléphet a szerkezetátalakítási nemzeti programból.

A kilépésről szóló, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a támogatási évet megelőző év december 31-ig postára kell adni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogcím típusát, illetve a kilépéssel érintett rész mennyiségét (db).


A kilépési nyilatkozatot tevő dohánytermelő a tárgyévtől kezdődően a támogatási időszak hátralévő időszakában nem vehet részt a szerkezetátalakítási programban.
Ha a dohánytermelő az összes, a tulajdonában lévő jogosultságot átruházza, abban az esetben a szerkezetátalakítási programból hátralévő támogatási időszakban nem jogosult támogatási jogosultság aktiválására.


Fentiek alól kivételt képez, ha az átruházást követően öröklés vagy jogutódlás útján kerül a termelő a tulajdonába a támogatási jogosultság.

VII. A kérelmek benyújtásának helye


Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága
1476 Budapest, Pf.: 407


A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel!


VIII. A közlemény mellékletei


1. melléklet: K0180 nyomtatvány - Dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén
2. melléklet: Kitöltési útmutató a K0180 nyomtatványhoz
IX. Kapcsolódó jogszabályok
- 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
- 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról;
- 53/2015. (IX.14.) FM rendelet a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról.


X. A Közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. További információ található a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Budapest, 2015. szeptember 15.


Dr. Gyuricza Csaba
elnök

Kapcsolódó linkek, jogszabályok:

 

 

 Forrás: MVH

Csatolmányok


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket