Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

2010.03.31. 11:15:56

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

2010.03.31.a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításárólA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Burley dohánytermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.). alapján Burley dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;

2. Burley dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított terület, amelynek alapján a dohánytermelő részére 2009. támogatási évre vonatkozóan az R. alapján Burley dohány termesztéséhez kötött támogatást állapítottak meg;

3. Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Burley dohány referenciaterület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

4. elismert élőmunka ráfordítás: olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelő, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében a termelővel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

5. elismert tevékenység: a termelő által saját nevében és saját kockázatára folytatott

5.a) bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint

5.b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;

6. gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a gyümölcs referencia terület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

7. gyümölcs referenciaterület: az a hektárban megállapított terület,

7.a) amelynek alapján a gyümölcstermelő részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerint megjelölt és minimális hektáronkénti tőszámú gyümölcs ültetvény terület után az R. szerinti támogatás megállapításra került, és

7.b) a 7.a) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények esetében a gyümölcsfák hektáronkénti tőszáma minden megjelölt parcella esetében 2009. december 31-én elérte vagy meghaladta az 1. melléklet szerinti mértéket, és

7.c) a 7.b) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények életkora 2009. december 31-én a telepítéstől számított 15 évnél nem idősebb;

8. gyümölcstermelő: az az ügyfél, aki az R. II. fejezetében foglaltak alapján cseresznye, sárgabarack, meggy, körte, őszibarack, alma, szilva termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe;

9. jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referencia terület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település közigazgatási területe;

10. mezőgazdasági hasznosítás: az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítése;

11. referencia terület: a 2., a 7., a 17., és a 20. pontok szerinti referencia terület együtt;

12. támogatási időszak: a szerkezetátalakítási program 2010-2013. közötti teljes időtartama;

13. támogatási jogosultság: a 3., a 6., a 18. és a 19. pontok szerinti támogatási jogosultságok együtt;

14. tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a termelő különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be;

15. termelő: az 1., a 8., a 16., és a 21. pontok szerinti termelők együtt;

16. Virginia dohánytermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely Virginia dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;

17. Virginia dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a Virginia dohánytermelő részére 2009-ben az R.-ben foglaltak alapján Virginia dohány termesztéséhez kötött támogatást állapítottak meg;

18. Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Virginia dohány referenciaterület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

19. zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a zöldség, referencia terület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs, és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

20. zöldség referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a zöldségtermelő részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerinti támogatás megállapításra került;

21. zöldségtermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely az R. II. fejezetében foglaltak alapján spárga, dinnye, torma, fűszerpaprika termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe.2. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezet átalakítási nemzeti program (a továbbiakban: szerkezet átalakítási program) célja, hogy a támogatási időszak alatt a termelők az igazolt élő munka ráfordításhoz kötött emelt összegű támogatás biztosításával a támogatási időszakban:

a) a referencia terület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági hasznosításból ne vonják ki, továbbá

b) a termelők az általuk korábban zöldség-, gyümölcs-, dohány termesztésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét a szerkezet átalakítási programban való részvétel teljes időtartama alatt fenntartsák.

(2) A szerkezetátalakítási program által érintett települések listáját a termelők által 2009. évben benyújtott egységes kérelemben szereplő adatok alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve (a továbbiakban: MVH) tájékoztató jelleggel 2010. április 15-éig internetes honlapján közleményben teszi közzé.

3. § (1) A szerkezetátalakítási programban - az őt megillető referenciaterület mértékéig - csak az a termelő vehet részt, aki, vagy amely 2010. május 15-ig részvételi szándékáról az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon erről írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon a termelőnek a személyi azonosításához szükséges adatokon túl meg kell jelölnie, hogy hány hektár és milyen típusú várható referenciaterület figyelembevételével mely településen milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) igazolja, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell. Ha ez az igazolás annak benyújtásakor még nem állt a termelő rendelkezésére, akkor arról kell nyilatkoznia, hogy az eljárást megindította. Ebben az esetben az igazolást az MgSzH a termelőn kívül az MVH-nak is megküldi.

(4) Az MVH a szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterületek körét a termelő 2009. évi egységes terület alapú (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra (top up) való jogosultsága jogerős megállapítását követően és annak alapján a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja azzal, hogy a termelő szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterülete nem lehet nagyobb, mint amit a termelő (2) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatában megjelölt.

4. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles:

a) naptári évente a jogosult településen található, és az őt megillető támogatási jogosultságok számával megegyező, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni, és

b) 2011-től kezdődően évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni arról, hogy tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, és

c) az elismert tevékenység keretében

ca) Virginia, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,

cb) zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra

elismert élőmunka ráfordítást biztosítani, és

d) támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább 300 000 forint árbevételt teljesíteni, és

e) 2011-től kezdődően évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a c)-d) pontban foglalt feltételeknek a megelőző naptári év alatti teljesítéséről, valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítette.

(2) Ha a termelőt megillető támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították meg, akkor az (1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell teljesíteni.

(3) A természetes személy

a) Virginia, Burley dohánytermelő esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása egyben az (1) bekezdés ca) alpontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 1000 munkaóra,

b) zöldség, gyümölcs termelő esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása minden további munkajogi bizonylat nélkül egyben az (1) bekezdés cb) pontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 700 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élő munka ráfordítás igazolásának is minősül.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 300 000 forintnál kisebb árbevétel esetében az elismert tevékenység keretében végzett élő munka ráfordítást arányosan kell figyelembe venni.

(5) A termelő az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmában azt bemutatni. Ha a termelő az ellenőrzéskor a teljesítéséként vállalt teljes összegről szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelő attól az évtől kezdődően, amikortól a pénzforgalmi bizonylatok teljeskörűen nem állnak rendelkezésre, véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból, és az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti feltételt nem teljesítette.

5. § (1) Elismert élőmunka ráfordításnak, elismert tevékenységnek - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak az a 3. § (2) bekezdésében megjelölt településen végzett elismert tevékenység vehető figyelembe, amelyről a termelő nyilatkozik. A termelő az ellenőrzés alkalmával köteles igazolni, hogy e feltétel teljesítését milyen módon teljesítette.

(2) Ha a termelő az elismert élő munka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység keretében történő foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor ebben az esetben az általa 2009. december 31-e után újonnan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatását lehet figyelembe venni. A rendelkezés alkalmazásában újonnan történő foglalkoztatásnak minősül, ha a munkavállalót a termelő 2009-ben nem alkalmazta.

6. § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettségi feltételek nem vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságként munkaóránként

a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 1 eurót,

b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében 4 eurót kell figyelembe venni.

(2) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként nyújtott dohány termeléstől elválasztott támogatás igénybevételekor a dohány szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásánál azt a dohány szerkezetátalakítási programban való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy árbevételhez kötött feltételt kell figyelembe venni, amelyet a termelő a legkisebb mértékben teljesített.

(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról az MVH határozatot hoz.

7. § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek nem vagy részleges teljesítése miatt jogkövetkezményként alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi szabályainak megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezménytől függetlenül kerül alkalmazásra.

(2) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolására az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.3. Terület alapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

8. § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes kérelem benyújtása, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat egyben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, valamint e jogosultság alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek minősül.

9. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő termelőt a jogosult településen 2010. évi egységes terület alapú (SAPS) támogatási kérelme alapján megállapított területe után, legfeljebb a vonatkozó referencia terület hektárszámával megegyező számú támogatási jogosultság illeti meg.

(2) A szerkezetátalakítási programban való részvételnél figyelembe vehető legkisebb parcellaméret - az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 0,3 hektár.

(3) A termelőt megillető zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot az MVH a termelő által 2010-ben benyújtott egységes kérelem, valamint a 3. § (1) bekezdésben foglalt nyilatkozata alapján külön-külön állapítja meg.

(4) Amennyiben a Virginia, valamint Burley dohánytermelő a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságát 2009. május 15-ét követően másra átruházta, vagy ilyen támogatási jogosultságot megszerzett, és amelyet a nyilvántartásban történő átvezetés érdekében a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet előírásai szerint az MVH-nak bejelentésre került, a termelőt megillető Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát az érintett résszel korrigált mértékre is figyelemmel kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a termelőt megillető támogatási jogosultságok darabszámát, azok egységértékét, valamint a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett település nevét.

(6) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül a termelő tulajdonába.

10. § (1) A támogatási jogosultság egységértékét - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a 2010-ben összes termelő részére jóváhagyott zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány referencia terület, és az EMGA-ból a rendeletben meghatározott zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítására elkülönített összeg hányadosaként jogszabály egyes termékenként külön-külön euróban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításához a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,636-del kell szorozni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításához a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,897-del kel szorozni.

(4) A gyümölcs és a Virginia dohány támogatási jogosultság egységértékét a 2. melléklet szerinti képlet alapján kell meghatározni.

(5) A támogatási jogosultság egységértéke a közösségi jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető.

11. § A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen legfeljebb 9 millió euró vehető figyelembe.

12. § A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének megállapításakor legfeljebb 5858 hektár és 22,1262 millió euró vehető figyelembe.

13. § (1) A termelő a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával veheti igénybe. E rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a referencia területen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minősül.

(2) Amennyiben a termelő a jogosult területen az őt megillető támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámnál kisebb terület alapján vesz igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy a termelő a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában a jogszabály erejénél fogva véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

(3) A termelő az őt megillető különleges támogatást 2011-től kezdődően az egységes kérelemben tett nyilatkozatával veheti igénybe.

14. § (1) A támogatási jogosultság - közösségi jogi aktus vagy közösségi jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.

(2) A különleges támogatás - a közösségi jogi aktusban, valamint a rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén - az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figyelembe vett földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni.

(4) Az MVH a (3) bekezdés szerinti támogatásról a termelőt megillető egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultsággal egyidejűleg határoz.

15. § (1) A termelő a tárgyévet megelőző év december 31-éig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) A jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot az MVH részére kell megtenni, valamint a nyilatkozatnak az MVH-hoz való benyújtása napját kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő termelő a tárgyévtől kezdődően a szerkezetátalakítási program hátralevő időszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.

16. § (1) A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság kizárólag

a) a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett bármelyik zöldség, gyümölcs termelőre, valamint

b) a gazdaság átadási támogatást igénybe vevő termelő által bármely, a gazdaságot átvevő személyre

ruházható át.

(2) A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság kizárólag

a) szerkezetátalakítási programba bejelentkezett bármely Virginia, Burley dohánytermelőre, valamint

b) a gazdaság átadási támogatást igénybe vevő termelő által bármely, a gazdaságot átvevő személyre

ruházható át.

(3) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásba történő átvezetés iránti kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A rendelet alkalmazásában az örököst, jogi személy termelő szervezeti átalakulása miatti jogutódot, valamint azt a személyt, akire, vagy amelyre a támogatási jogosultságot átruházták, a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelőnek kell tekinteni.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben felsorolt esetekben a termelő összes támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át.

17. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegű támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendeletnek, valamint

c) a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


1. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez


Zöldség, gyümölcs referencia adatok

 
 


A


B


C


 


 


Hasznosítási kód a termelő által

2009. évben benyújtott egységes kérelem alapján


Minimális hektáronkénti tőszám

(db)


1.


spárga


ZOL14


 


2.


fűszerpaprika


ZOL 27


 


3.


torma


ZOL 36


 


4.


dinnye


GYU01


 


5.


cseresznye


ULT17


400


6.


sárgabarack


ULT04


400


7.


meggy


ULT16


400


8.


körte


ULT15


800


9.


őszibarack


ULT03


500


10.


alma


ULT01


800


11.


szilva


UKLT06


400 

2. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

 

A gyümölcs és a Virginia dohány támogatási jogosultság egységértékének kiszámítása

 

1. TÁMgy = 9 000 000 Euró/ (TERz 0,636 + TERgy)

ahol:

TÁMgy: a gyümölcs támogatási jogosultság egységértéke

TERz: 2010-ben a zöldség támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület

TERgy: 2010-ben a gyümölcs támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület

2. TÁMv = 22,126,200 Euró/ (TERb 0897 + TERv)

ahol:

TÁMv: a Virginia támogatási jogosultság egységértéke

TERb: a 2010-ben a Burley támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület

TERv: 2010-ben a Virginia támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes területForrás: FVMIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket