Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról tervezet

2010.04.29. 8:25:46

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról tervezet

2010.04.29.Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„b) létesítő okirat: szövetkezet esetében a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott alapszabály, korlátolt felelősségű társaság esetében a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott társasági szerződés;”2. §Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági, halászati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői szerveződés céljának megfelelő piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt, az elismerés tárgyát képező terméket termel, és akit vagy amelyet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, vagy a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet szerint a nyilvántartásban szerepel vagy nyilvántartásba vettek.”3. §(1) Az R. 7. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A termelői csoport létesítő okiratának tartalmaznia kell továbbá:]

„c) a termelői csoport érdekeltségi rendszerének alapelveit, az eredményfelosztás és a felhalmozott vagyon felosztásának módját, amelyet a beszállított termék arányában szükséges rögzíteni;”(2) Az R. 7. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(3) A termelői csoport létesítő okiratának tartalmaznia kell továbbá:]

„g) arra vonatkozó szabályozást, hogy a termelői csoport tisztségviselői csak a csoport tagjai közül választhatóak.”(3) Az R. 7. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(4) A korlátolt felelősségű társasági formában működő termelői csoport az előzőeken kívül is csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződés rendelkezik arról, hogy]

„d) a csoport tagjainak jogosultságai között – a tagokkal folytatott gazdasági kapcsolatokban megvalósuló non-profit elv és a beszállításra vonatkozó arányos osztozkodás érvényesítése érdekében – üzletrészhányadon kívüli különbségtétel nem lehet.”4. §Az R. 8. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A működési programhoz mellékletként csatolni kell:]

„e) a működés főbb adatait a 3. számú melléklet szerint tartalmazó, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett adatlapot.”5. §(1) Az R. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz egy példányban kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás beküldésének határideje 15 munkanap.(2) A miniszter a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottságot (a továbbiakban: bizottság) állít fel. A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatkozóan bizottsági ülés vagy írásos szavazás keretében kialakított javaslatot tesz 22 munkanapos határidő tartásával, amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 22 munkanappal meghosszabbítható.”(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elismerés iránti kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) működési program és annak mellékletei;

b) a létesítő okirat másolati példánya;

c) az elismerést kérő cégbírósági nyilvántartásba vételét igazoló határozat hiteles másolata vagy hitelesített cégkivonat;

d) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy

da) aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,

db) rendelkezik a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/1996/EK tanácsi rendelet szerint a környezetbarát eljárások alkalmazását elősegítő technológiákkal, módszerekkel, valamint a tagok által megtermelt áru tárolásához, csomagolásához, értékesítéséhez megfelelő technikai eszközökkel, továbbá, hogy képes ellátni tevékenysége megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét,

dc) a vezető tisztségviselő, valamint az adminisztratív, illetve operatív vezetést végző személy(ek) - az elismerés időtartam alatt - nem tulajdonosa vagy foglalkoztatottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban) a termelői csoport beszállítójának, feldolgozást végző üzemének vagy vásárlójának.”6. §(1) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A taglétszám bővülése nem valósítható meg olyan tagok felvételével, akik vagy amelyek az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évben valamely azonos termék vagy termékcsoport szerint elismert termelői csoportban tagsági jogviszonnyal rendelkeztek. Nem minősül a taglétszám (2) bekezdés b) pontja szerinti bővítésének olyan tagoknak a termelői csoportba történő felvétele, akik a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők közeli hozzátartozói vagy azok tulajdonában, érdekeltségében álló gazdasági társaságok.”(2) Az R. 10. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A minősített elismerés iránti kérelem tartalmára, benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonatkozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elismerési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az alábbiak:]

„b) a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelősségű társasági formában működő csoportoknál elegendő az új tagok adatait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,”7. §Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.8. §Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.9. §Az e rendeletben foglaltakat kizárólag az e rendelet hatálybalépését követően indult elismerési eljárásokban kell alkalmazni.10. §Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Forrás: FVMIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket