Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

2010. évi CXLIV. törvény

2010.12.17. 9:06:06


2010.12.17.


az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről


1. § (1) E törvény hatálya a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény szerinti országos agrárkamarára és területi agrárkamarákra (a továbbiakban együtt: agrárkamara) terjed ki.

(2) Az agrárkamara vonatkozásában a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E törvény nem érinti mindazon közfeladatok ellátását, amelyeket jogszabály az agrárkamara feladat- és hatáskörébe utal, vagy amelynek ellátására az agrárkamara megállapodást kötött.


2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az agrárpolitikáért felelős miniszter az agrárkamarai rendszer átalakítását felügyelő megbízottat (továbbiakban: kamarai biztos) nevez ki. A kamarai biztos feladatait az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételeit meghatározó törvény hatálybalépéséig, de legfeljebb 2011. június 30-ig látja el.


(2) A kamarai biztos:

a) közreműködik az agrárkamarai rendszer átalakításának előkészítésében;

b) az agrárkamaránál felügyeli az agrárkamarai rendszer átalakításának előkészületeit;

c) előkészíti az agrárkamara jogutódlásával kapcsolatos feltételeket;

d) figyelemmel kíséri az országos agrárkamara és a területi agrárkamarák kötelezettségvállalásait;

e) az agrárkamara gazdálkodását célszerűségi és eredményességi szempontból ellenőrizheti;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az a) pontban írt feladat végrehajtása érdekében részére meghatároz.


(3) A kamarai biztos a (2) bekezdésben foglaltak szerinti feladatai ellátása érdekében:

a) az agrárkamara kötelezettségvállalásával, valamint képviseletével kapcsolatos ügyben az agrárkamara képviseleti jogát magához vonhatja, vagy jognyilatkozat megtételét előzetes írásbeli hozzájárulásához kötheti;

b) az agrárkamara részére feladatot határozhat meg;

c) az agrárkamarától jelentést, tájékoztatót kérhet;

d) az agrárkamara bármely iratát megtekintheti;

e) az agrárkamara által használt bármely helyiségbe beléphet;

f) az agrárkamarával bármilyen jogviszonyban levő személytől tájékoztatást kérhet.


(4) Amennyiben a kamarai biztos él a (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogával, a törvény erejénél fogva semmis az a jognyilatkozat, amelyet ezen hozzájárulás hiányában tesznek meg.


(5) A kamarai biztos az agrárpolitikáért felelős miniszter útján tájékoztatja a Kormányt a törvényben előírt feladatai végrehajtásáról.


(6) A kamarai biztos működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről az agrárpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 

3. § (1) Az agrárkamara 2010. november 30-i fordulónappal köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleget készíteni. A vagyonmérleget a kamarai biztos ellenjegyzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget az agrárkamara tájékoztatás céljából köteles 2011. január 31-ig megküldeni az agrárpolitikáért felelős miniszternek.

4. § (1) A kamarai biztos e törvény szerinti jogosítványai nem érintik az Állami Számvevőszéknek az agrárkamara gazdálkodása feletti ellenőrzési jogkörének gyakorlását.

(2) A kamarai biztos e törvény szerinti jogosítványai nem érintik az ügyészség agrárkamara feletti törvényességi felügyeleti jogkörének gyakorlását.

 

Forrás: VM
Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket